ข้อมูล อบต.
นายบุญช่วย เวชกิจ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

นายบุญช่วย เวชกิจ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสหกรณ์

สายตรงนายก

คู่มือการดำเนินงานควบคุมยาสูบ สำหรับ อปท.

คู่มือการดำเนินงานควบคุมยาสูบ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการจัดทำแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในรูปแบบของคณะทำงานจัดทำ และพัฒนาคู่มือ หรือแนวทาง การดำเนินงานควบคุมยาสูบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการควบคุมยาสูบ ส่วนที่ 2 สาระสำคัญ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ส่วนที่ 3 บทบาทหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กับการควบคุมยาสูบ และส่วนที่ 4 แนวทางการดำเนินงานควบคุมยาสูบตาม 5 มาตรการสำหรับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่จะนำไปใช้ประกอบการดำเนินการมี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มดำเนินการ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กระทรวงสาธารณสุข : สสจ. สคร. และ สสอ. ฯลฯ) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการดำเนินงานควบคุมยาสูบสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนำไปสู่การทำให้สิ่งแวดล้อม และสังคมปลอดบุหรี่อย่างเป็นรูปธรรม และครอบคลุมทุกพื้นที่ในทิศทางเดียวกันต่อไป


http://klb.ddc.moph.go.th/dataentry/handbook/form/81

แชร์ให้เพื่อน: