ข้อมูล อบต.
นายบุญช่วย เวชกิจ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

นายบุญช่วย เวชกิจ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสหกรณ์

สายตรงนายก

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

เลือกหัวข้อเรื่อง

รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านสหกรณ์ อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านสหกรณ์ อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อศึกษา ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะที่มีต่อการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตาบล บ้านสหกรณ์ อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามถาม ความพึงพอใจของประชาชนประกอบในการวิจัย
จำกกำรศึกษำพบว่ำ ประชำชนผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรได้รับบริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยในภำพรวมมีควำมพึงพอใจในระดับมำก มีค่ำคะแนนเฉลี่ย 111.76 คิดเป็นร้อยละ 85.97 ระดับคุณภำพ 8

แชร์ให้เพื่อน: