ข้อมูล อบต.
นายบุญช่วย เวชกิจ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

นายบุญช่วย เวชกิจ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสหกรณ์

สายตรงนายก

สถิติข้อมูลกำรให้บริการด้านรับชำระภาษี

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 สถิติข้อมูลกำรให้บริกำรด้ำนรับชำระภำษี 88 KB. 29

แชร์ให้เพื่อน: