องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์

หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวนุชนาถ ไชยแก่น

หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์

นายวิเชียร ทัพผดุง

ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 062-042- 2121

นางสาวนุชนาถ ไชยแก่น

หัวหน้าสำนักปลัด
โทร 062-042-3443

นางสาวพิกุล อุปันโน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง


แชร์ให้เพื่อน: