องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์

หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวพลเกต อินตา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์

นางสาวนุชนาถ ไชยแก่น

หัวหน้าสำนักปลัด

นางอังคณา ทาพรหม

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายวิเชียร ทัพผดุง

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวพิกุล อุปันโน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา


แชร์ให้เพื่อน: