ข้อมูล อบต.
นายประเสริฐ  ตันคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>บ้านสหกรณ์<br>โทร. 066-0453311

นายประเสริฐ ตันคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านสหกรณ์
โทร. 066-0453311

สายตรงนายก

bansahakorn

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อปท. (ITA)

เลือกหัวข้อเรื่อง

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อปท. (ITA) 2567

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์

กรุณาคลิกที่แต่ละหัวข้อ เพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์

ข้อ

ลิงค์ URL หน้าข้อมูลภายในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

o1

โครงสร้าง

o2

ข้อมูลผู้บริหาร

- ผู้บริหารข้าราชการการเมือง

- ผู้บริหารข้าราชการประจำ

o3

อำนาจหน้าที่

o4

ข้อมูลการติดต่อ

การประชาสัมพันธ์

o5

ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

o6

Q&A

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

o7

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

o8

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

o9

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

o10

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

การให้บริการและการติดต่อประสานงาน

o11

คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

o12

ข้อมูลสถิติการให้บริการ

o13

E-Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

o14

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o15

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o16

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o17

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o18

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o19

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

o20

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

o21

การขับเคลื่อนจริยธรรม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o22

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o23

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o24

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

o25

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

นโยบาย No Gift Policy

o26

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

o27

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

o28

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

o29

รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

o30

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

o31

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

แผนป้องกันการทุจริต

o32

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

o33

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

o34

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

o35

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

 

 

แชร์ให้เพื่อน: