ข้อมูล อบต.
นายประเสริฐ  ตันคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>บ้านสหกรณ์<br>โทร. 066-0453311

นายประเสริฐ ตันคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านสหกรณ์
โทร. 066-0453311

สายตรงนายก

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

เลือกหัวข้อเรื่อง

ข้อบัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566

อาศัยอำนาจมาตรา 25 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 โดยให้มีผลบังคับใช้ ตังแต่ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป

แชร์ให้เพื่อน: