ข้อมูล อบต.
นายประเสริฐ  ตันคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>บ้านสหกรณ์<br>โทร. 066-0453311

นายประเสริฐ ตันคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านสหกรณ์
โทร. 066-0453311

สายตรงนายก

bansahakorn

กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม 731 KB. 258
2 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 142 KB. 209
3 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 844 KB. 213
4 พระราชบัญญํติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 278 KB. 202
5 พระราชบัญัติระเบียบงานบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พศ.2542 177 KB. 218
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ 53 KB. 207
7 ระเบียบว่าด้วยการข้อดูข้อมูลและสำเนาภาพจากกล้อง CCTV 109 KB. 178
8 ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 2.33 MB. 175
9 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2562 442 KB. 177
10 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ เรื่อง ตลาด พ.ศ.2562 272 KB. 204
11 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2562 375 KB. 188
12 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ เรื่อง เลี้ยงสัตว์ 2562 493 KB. 241
13 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๑๐ พ .ศ. ๒๕๕๘ 522 KB. 184
14 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2563 295 KB. 175
15 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ เรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2563 444 KB. 168
16 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2563 510 KB. 193
17 ข้อบัญญัติตำบลบ้านสหกรณ์ เรื่องควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2563 340 KB. 200
18 ข้อบัญญัติตำบลบ้านสหกรณ์ เรื่องการควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผาพ.ศ. 2563 299 KB. 168
19 แผนบริหารความเสี่ยงอบต.บ้านสหกรณ์ปีงบประมาณ 2563 1.39 MB. 154
20 1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 306 KB. 130
21 1.1 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 190 KB. 127
22 2. พระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 184 KB. 126
23 3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 284 KB. 137
24 3.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 68 KB. 120
25 4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 65 KB. 136
26 4.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 105 KB. 164
27 5. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 294 KB. 128
28 6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) 242 KB. 130
29 6.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 155 KB. 118
30 7. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ 43 KB. 123
31 7.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2563 78 KB. 131
32 8. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 77 KB. 130
33 9. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ 2547 76 KB. 121
34 10. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกู้เงินของ อบต. พ.ศ.2563 74 KB. 133
35 11. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนของ อปท. พ.ศ.2548 108 KB. 147
36 11.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนของ อปท. ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 48 KB. 123
37 11.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนของ อปท. ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 85 KB. 121
38 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น 93 KB. 138
39 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2557 7.23 MB. 92
40 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าเสนอชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น 153 KB. 27

แชร์ให้เพื่อน: