ข้อมูล อบต.
อยู่ระหว่างดำเนินการเลือกตั้ง - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

อยู่ระหว่างดำเนินการเลือกตั้ง

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสหกรณ์

สายตรงนายก

กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม 306 KB. 55
2 พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม 731 KB. 51
3 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 142 KB. 51
4 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 844 KB. 57
5 พระราชบัญญํติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 278 KB. 54
6 พระราชบัญัติระเบียบงานบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พศ.2542 177 KB. 51
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน่ิิ และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 258 KB. 57
8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 84 KB. 50
9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 107 KB. 49
10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ 53 KB. 58
11 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2)พ.ศ. 2554 363 KB. 61
12 ระเบียบว่าด้วยการข้อดูข้อมูลและสำเนาภาพจากกล้อง CCTV 109 KB. 30
13 พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจแก่ อปท. พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉ.2)พ.ศ.2549 503 KB. 36
14 ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 2.33 MB. 31
15 ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉ.3)พ.ศ.2561 522 KB. 31
16 ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณของ อปท. พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉ.2,ฉ.3) พ.ศ.2543 124 KB. 36
17 ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยข้อบังคับการประชุมสภาพ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉ.2) พ.ศ.2544 880 KB. 33
18 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉ.7) พ.ศ.2562 1.19 MB. 29
19 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2562 442 KB. 35
20 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ เรื่อง ตลาด พ.ศ.2562 272 KB. 32
21 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2562 375 KB. 36
22 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ เรื่อง เลี้ยงสัตว์ 2562 493 KB. 43
23 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 80 KB. 26
24 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 77 KB. 27
25 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2547 76 KB. 25
26 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563 74 KB. 28
27 ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉ.4) พ.ศ.2561 363 KB. 27
28 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม 200 KB. 20
29 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๑๐ พ .ศ. ๒๕๕๘ 522 KB. 21
30 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2563 295 KB. 23
31 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ เรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2563 444 KB. 23
32 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2563 510 KB. 22
33 ข้อบัญญัติตำบลบ้านสหกรณ์ เรื่องควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2563 340 KB. 32
34 ข้อบัญญัติตำบลบ้านสหกรณ์ เรื่องการควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผาพ.ศ. 2563 299 KB. 19
35 แผนบริหารความเสี่ยงอบต.บ้านสหกรณ์ปีงบประมาณ 2563 1.39 MB. 22

แชร์ให้เพื่อน: