ข้อมูล อบต.
นายประเสริฐ  ตันคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>บ้านสหกรณ์<br>โทร. 066-0453311

นายประเสริฐ ตันคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านสหกรณ์
โทร. 066-0453311

สายตรงนายก

bansahakorn

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA.)

เลือกหัวข้อเรื่อง

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA )ประจำปี 2565

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้ดาเนินโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้กาหนดตัวชี้วัดมาตรฐานการปฏิบัติราชการ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านสหกรณ์ได้รับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA ประจาปี 2565 ไปแล้วเมื่อ วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นแนวทางในการบริหารงาน จึงขอรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดดังนี้


รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA )ประจำปี 2565 294 KB. 162

แชร์ให้เพื่อน: