ข้อมูล อบต.
นายบุญช่วย เวชกิจ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

นายบุญช่วย เวชกิจ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสหกรณ์

สายตรงนายก

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA.)

เลือกหัวข้อเรื่อง

รายงานผลกากรประเมมมมินประสิทธิภาพของ อปท. 2562

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้ดาเนินโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้กาหนดตัวชี้วัดมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ด้านการบริการสาธารณะ และด้านธรรมาภิบาล ซึ่งรูปแบบการประเมินมีความสอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลและของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 รายงานผลกากรประเมมมมินประสิทธิภาพของ อปท. 2562 29 KB. 87

แชร์ให้เพื่อน: