ข้อมูล อบต.
นายบุญช่วย เวชกิจ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

นายบุญช่วย เวชกิจ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสหกรณ์

สายตรงนายก

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่ง

1 เพื่อเป็นแนวทางในการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ตัวชี้วัดที่ 4
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ของหน่วยงานให้ควรให้ดำเนินการดังนี้

1.ประกาศหลักเกณฑ์การยืมครุภัณฑ์หรือวัสดุคงทนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ของหน่วยงานให้ควรให้ดำเนินการดังนี้

1 เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

2 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2563

แชร์ให้เพื่อน: