ข้อมูล อบต.
นายบุญช่วย เวชกิจ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

นายบุญช่วย เวชกิจ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสหกรณ์

สายตรงนายก

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 96 KB. 5
2 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 96 KB. 4

แชร์ให้เพื่อน: