ข้อมูล อบต.
อยู่ระหว่างดำเนินการเลือกตั้ง - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

อยู่ระหว่างดำเนินการเลือกตั้ง

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสหกรณ์

สายตรงนายก

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เลือกหัวข้อเรื่อง

โครงการส่งเสริมธรรมมาภิบาลต่อต้านการทุจริต สร้างสำนึกคุณธรรม

วันที่ 7 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์   โดยนายบุญช่วย เวชกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ นางสาวนุชนาถ  ไชยแก่น หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ ได้นำพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต สร้างสำนักคุณธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการฯเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

แชร์ให้เพื่อน: