ข้อมูล อบต.
นายประเสริฐ  ตันคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>บ้านสหกรณ์<br>โทร. 066-0453311

นายประเสริฐ ตันคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านสหกรณ์
โทร. 066-0453311

สายตรงนายก

bansahakorn

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เลือกหัวข้อเรื่อง

โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตสร้างจิตสำนึกคุณธรรม

วันที่ 11 มีนาคม  2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์  ได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตสร้างจิตสำนึกคุณธรรม โดยนายประเสริฐ  ตันคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์  ได้เป็นประธานในพิธีเปฺิดโครงการฯ   ซึ่งมีวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการฯเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้ ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ของ อบต.บ้านสหกรณ์ และผู้นำชุมชน เข้าร่วมจำนวน 100 คน

แชร์ให้เพื่อน: