ข้อมูล อบต.
นายประเสริฐ  ตันคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>บ้านสหกรณ์<br>โทร. 066-0453311

นายประเสริฐ ตันคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านสหกรณ์
โทร. 066-0453311

สายตรงนายก

bansahakorn

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

เลือกหัวข้อเรื่อง

โครงการ อบต.บ้านสหกรณ์ร่วมต่อต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ 2565 นายประเสริฐ  ตันคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประะธาน กล่าวเปิด "โครงการอบต.บ้านสหกรณ์ร่วมต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   วัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการครั้งนี้เพื่อ

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมจริยธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาลให้กับหน่วยงาน

2. เพื่อป้องกันและลดช่องโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชิบ

3.ส่งเสริมให้บุคลากรมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาคและเท่าเทียมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาจากประชาชน

การดำเนิน"โครงการอบต.บ้านสหกรณ์ร่วมต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนาและส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

แชร์ให้เพื่อน: