ข้อมูล อบต.
อยู่ระหว่างดำเนินการเลือกตั้ง - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

อยู่ระหว่างดำเนินการเลือกตั้ง

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสหกรณ์

สายตรงนายก

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เลือกหัวข้อเรื่อง

โครงการพัฒนาคุณภาพและบูรณาการแผนชุมชนและแผนพัฒนาฯ

    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ถึง 8 ดำเนินการจัด ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนประจำปี 2564 ระหว่างวันที่  11 - 18 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้หมู่บ้านชุมชนเกิดกระบวนการการมีส่วนร่วม และเพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น เสนอแนะปัญหา ความต้องการ อันจะนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ

แชร์ให้เพื่อน: