ข้อมูล อบต.
นายประเสริฐ  ตันคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>บ้านสหกรณ์<br>โทร. 066-0453311

นายประเสริฐ ตันคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านสหกรณ์
โทร. 066-0453311

สายตรงนายก

bansahakorn

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เลือกหัวข้อเรื่อง

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำประชาคมเพื่อพัฒนาท้องถิ่่น ปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566  - 4 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ นำโดย นายประเสริฐ ตันคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชนหมู่ที่ 1-8 ตำบลบ้านสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ ได้ดำเนินการโครงการ สันับสนุนส่งเสริมการออกประชาคม แผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนพัฒนาตำบล และอำเภอ เพื่อสำรวจเจตนารมณ์ของประชาชนหมู่ที่ 1-8 ในการบูรณาการ ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยวิธีการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้หมู่บ้านชุมชนเกิดกระบวนการการมีส่วนร่วม และเพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น เสนอแนะปัญหา ความต้องการ อันจะนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ

แชร์ให้เพื่อน: