ข้อมูล อบต.
นายประเสริฐ  ตันคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>บ้านสหกรณ์<br>โทร. 066-0453311

นายประเสริฐ ตันคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านสหกรณ์
โทร. 066-0453311

สายตรงนายก

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เลือกหัวข้อเรื่อง

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำประชาคมเพื่อพัฒนาท้องถิ่่น ปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ถึง 8 ดำเนินการจัด ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนประจำปี 2565 ระหว่างวันที่  7- 20 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้หมู่บ้านชุมชนเกิดกระบวนการการมีส่วนร่วม และเพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น เสนอแนะปัญหา ความต้องการ อันจะนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ

แชร์ให้เพื่อน: