ข้อมูล อบต.
นายประเสริฐ  ตันคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>บ้านสหกรณ์<br>โทร. 066-0453311

นายประเสริฐ ตันคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านสหกรณ์
โทร. 066-0453311

สายตรงนายก

bansahakorn

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านสหกรณ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธรตำบลบ้านสหกรณ์ จัดทำแผนพัฒนาการศีกษา ซึ่งประกอบด้วย

1.แผนพัฒนาการศึกษา ปี พ.ศ. 2561 - 2565 ซึ่งได้ปรับปรุงแผนตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816/ว5232  ลงวันที่ 2 กันยายน 2562

2.แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ.2564

3.แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ.2565

4.แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายการเอกสารดาวน์โหลด

แชร์ให้เพื่อน: