ข้อมูล อบต.
นายประเสริฐ  ตันคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>บ้านสหกรณ์<br>โทร. 066-0453311

นายประเสริฐ ตันคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านสหกรณ์
โทร. 066-0453311

สายตรงนายก

รายงานผลประเมินความพึงพอใจ

เลือกหัวข้อเรื่อง

รายงานผลประเมินความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2565

การสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการตามมิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ)ของการประเมินประสิทธิภาrและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ใน 4 งานบริการ คือ 1) งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล/งานด้านป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 2) งานด้านรายได้หรือภาษี 3) งานด้านโยธา (กองช่าง) และ4) งานด้านการศึกษาได้ยึดหลักการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่และการสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนภายใต้หลักความคุ้มค่าคุ้มทุนโดยข้อมูลในรายงานฉบับนี้เป็นข้อมูลที่สะท้อนจากความเห็นของประชาชนผู้รับบริการจากกระบวนการปฏิบัติงานราชการในมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้พัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป


การจัดทำรายงานฉบับนี้ สำเร็จได้ด้วยความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ประชาชนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่และคณะทำงานทางวิชาการทุกท่าน สำนัdบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 คำนำ 119 KB. 39
2 บทนำ 127 KB. 37
3 แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 563 KB. 45
4 วิธีการศึกษาประเมินผล 179 KB. 46
5 ผลการศึกษา 704 KB. 46
6 สรุปผลและข้อแนะนำ 202 KB. 40

แชร์ให้เพื่อน: