ข้อมูล อบต.
นายประเสริฐ  ตันคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>บ้านสหกรณ์<br>โทร. 066-0453311

นายประเสริฐ ตันคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านสหกรณ์
โทร. 066-0453311

สายตรงนายก

bansahakorn

ประวัติความเป็นมาและข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติตำบลและสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตำบลบ้านสหกรณ์ เป็นตำบลที่จัดตั้งขึ้นเนื่องจากโครงการหมู่บ้าน ซึ่งเป็นโครงการตามนัยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เริ่มเป็นหมู่บ้านสหกรณ์การเกษตร เมื่อปี 2519 จดทะเบียนเป็นสหกรณ์การเกษตร หมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง จำกัด เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2525 จัดตั้งเป็นตำบลโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อปี พ.ศ.2520 มีหมู่บ้านในการปกครอง 7 หมู่บ้าน ต่อมาในปี พ.ศ.2535 ตั้งหมู่บ้านหมู่ที่ 8 เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหมู่บ้าน ซึ่งราษฎร หมู่ที่ 1 – 6 ล้วนเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง จำกัด ทั้งสิ้น
มีการบริหารปกครองตามรูปแบบการปกครองท้องที่ คือมี กม. กสต. เต็มรูปแบบ ส่วนหมู่ที่ 7, 8 นั้น เป็นหมู่บ้านนอกโครงการพระราชดำริ แต่เข้าเป็นสมาชิกเป็นบางส่วน เดิมเป็นหมู่บ้านโป่งห้อม และหมู่บ้านโป่งนก หมู่ที่ 1 ตำบลออนเหนือ และได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันที่ 14 ธ.ค. 2542

2.1 สภาพทั่วไป


1.ที่ตั้งและอาณาเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ออน ประมาณ 3 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากอำเภอเมือง 29 กิโลเมตร มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 29 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 18,125 ไร่) โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลห้วยแก้ว และตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลร้องวัวแดง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลออนเหนือ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด


2.ภูมิประเทศ
ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบตามเนินเขา และพื้นที่ภูเขาสูง อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 380 เมตร พื้นที่ส่วนใหญ่ราบลาดเอียงไปทางใต้ของตำบล


3.เขตการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ มีจำนวนหมู่บ้านในเขตพื้นที่จำนวน 8 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านสหกรณ์ 1 กำนัน นายประพันธ์  ใจติขะ
หมู่ที่ 2 บ้านสหกรณ์ 2 ผู้ใหญ่บ้าน นายไวพจน์  นิสัยพราหมณ์
หมู่ที่ 3 บ้านสหกรณ์ 3 ผู้ใหญ่บ้าน นายบุญส่ง  ท้าวคำ
หมู่ที่ 4 บ้านสหกรณ์ 4 ผู้ใหญ่บ้าน นายสมชัย  พวงเงินมาก
หมู่ที่ 5 บ้านสหกรณ์ 5 ผู้ใหญ่บ้าน นายทองสุข  มาทา
หมู่ที่ 6 บ้านสหกรณ์ 6 ผู้ใหญ่บ้าน นายสมนึก  จิโน
หมู่ที่ 7 บ้านโป่งห้อม ผู้ใหญ่บ้าน นายทนงศักดิ์  อโนมา
หมู่ที่ 8 บ้านโป่งนก ผู้ใหญ่บ้าน นายพิชัย  กันตีมูล


4.ประชากร
ประชากรทั้งสิ้น จำนวน 3,155 คน แยกเป็นชาย 1,571 คน แยกเป็นหญิง 1,584 คน
มีความหนาแน่นเฉลี่ย 103.06 คน/ตารางกิโลเมตร
จำนวน 1,006 ครัวเรือน


5.สภาพทางเศรษฐกิจ
อาชีพ
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม เช่น ปลูกข้าวโพดอ่อน ข้าว และเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ โค ปลาน้ำจืด เป็นต้น และอาชีพรองลงมา ได้แก่ ค้าขาย รับจ้าง
หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
ธนาคาร - แห่ง
โรงแรม/รีสอร์ท 2 แห่ง (รุ่งอรุณรีสอร์ท, น้ำพุร้อนสันกำแพง)
ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 8 แห่ง (รวมปั๊มหลอด)
โรงงานอุตสาหกรรม - แห่ง
สหกรณ์ 1 แห่ง (สหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง จำกัด)
โรงโม่หิน 1 แห่ง
สถานีบ่มใบยา 1 แห่ง
โรงสีข้าว 1 แห่ง
ร้านอาหาร/ร้านขายของชำ 38 แห่ง
อู่ซ่อมรถ 3 แห่ง


6.สภาพสังคม
การศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง
โรงเรียนอาชีวศึกษา 1 แห่ง
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 4 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัด / สำนักสงฆ์ 8 แห่ง
โบสถ์ 1 แห่ง

การสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล / หมู่บ้าน 1 แห่ง
โรงพยาบาลของรัฐขนาด 20 เตียง 1 แห่ง
อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ 100

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สถานีตำรวจ / ป้อมยามตำรวจ 1 แห่ง


7.การบริการพื้นฐาน
การคมนาคม
การคมนาคมระหว่างบ้านในแต่ละหมู่บ้านเป็นถนนลูกรังและคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ แต่การคมนาคมระหว่างหมู่บ้านเป็นถนนลาดยางค่อนข้างสะดวก
คสล. 1 สาย รวมระยะทาง 584 เมตร
คสม. 8 สาย รวมระยะทาง 7 กิโลเมตร
ลาดยาง 8 สาย รวมระยะทาง 26+675.8 กิโลเมตร
ลูกรัง / ดิน 8 สาย รวมระยะทาง 10+632.5 กิโลเมตร

การโทรคมนาคม
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข - แห่ง
โทรศัพท์สาธารณะ 8 แห่ง

การไฟฟ้า
มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน แต่ยังไม่ทั่วถึงทุกหลังคาเรือน เนื่องจากบางหลังคาเรือน ตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างไกลจากชุมชนมาก ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องขยายเขตไฟฟ้าไปยังผู้ที่ได้รับความเดือนร้อนต่อไป มีใช้ทั้ง 8 หมู่บ้าน จำนวน 837 ครัวเรือน

แหล่งน้ำธรรมชาติ
ลำน้ำ, ลำห้วย 5 สาย
บึง, หนองและอื่น ๆ - แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
ฝาย - แห่ง
บ่อน้ำตื้น 180 แห่ง
บ่อน้ำบาดาล 26 แห่ง
อ่างเก็บน้ำ 17 แห่ง


8.ข้อมูลอื่น ๆ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ มีป่าไม้ค่อนข้างหนาแน่นและมีแร่หินรวมทั้งมีบ่อน้ำพุร้อนและถ้ำเมืองออน ถ้ำเวียงฟ้าในหมู่ที่ 2

มวลชนจัดตั้ง
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 1 รุ่น 16 คน
ลูกเสือชาวบ้าน - คน
กลุ่มกีฬาประจำตำบล 20 คน

ศักยภาพในตำบล
ก.ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล
(1) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน
(2) รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 คน
(3) เลขานุการนายก อบต. 1 คน
(4) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 16 คน
(5) จำนวนบุคลากร 20 คน
พนักงานส่วนตำบล 10 คน
ตำแหน่งในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 4 คน
ตำแหน่งในส่วนการคลัง 3 คน
ตำแหน่งในส่วนโยธา 2 คน
ตำแหน่งในส่วนการศึกษา 1 คน

ลูกจ้างประจำ - คน
ลูกจ้างชั่วคราว 12 คน
(6) ระดับการศึกษา
- ระดับการศึกษาผู้บริหาร/สมาชิกสภา
ประถม 5 คน
มัธยมศึกษา / อาชีวะศึกษา 13 คน
อนุปริญญา / ปวส. 1 คน
ปริญญาตรี 1 คน
- ระดับการศึกษาบุคลากรพนักงานส่วนตำบล
ประถมศึกษา - คน
มัธยมศึกษา / อาชีวะศึกษา 11 คน
อนุปริญญา / ปวส. 2 คน
ปริญญาตรี 7 คน
(7) รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 9,319,091.90 บาท
รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง 315,401.99 บาท
รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ เก็บให้ 2,281,806.31 บาท
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 5,161,800 บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 1,560,083.60 บาท

ข.ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
(1) การรวมกลุ่มของประชาชน
จำนวนกลุ่มทุกประเภท 39 กลุ่ม แยกประเภทกลุ่ม
กลุ่มอาชีพ 14 กลุ่ม กลุ่มออมทรัพย์ 8 กลุ่ม
กลุ่มธนาคารหมู่บ้าน 6 กลุ่ม กลุ่มแม่บ้าน 4 กลุ่ม
กลุ่มเงินล้าน 8 กลุ่ม 
(2) จุดเด่นของพื้นที่ (ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล)
อยู่ภายใต้โครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งสามารถสร้างศักยภาพเชิงพื้นที่เหมาะสมต่อการพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยวและการเกษตร เช่น น้ำพุร้อนสันกำแพงถ้ำเมืองออน ถ้ำเวียงฟ้า

 

แชร์ให้เพื่อน: