ข้อมูล อบต.
นายประเสริฐ  ตันคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>บ้านสหกรณ์<br>โทร. 066-0453311

นายประเสริฐ ตันคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านสหกรณ์
โทร. 066-0453311

สายตรงนายก

bansahakorn

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อบต.บ้านสหกรณ์

1.การเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร

https://odloc.go.th/web/

2. ระบบการรายงานผล และเปรียบเทียบผลการดำเนินการกับเป้าหมาย

https://www.dla.go.th/index.jsp

3. ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นที่ที่ใช้ในการบริหาร

http://info.dla.go.th/

4. ระบบสารสนเทศควบคุมและตรวจสอบภายใน
https://e-plan.dla.go.th/index.do?ms=1700034692074

5. ระบบสารสนเทศการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency
http://www.bansahakorn.go.th/about.php?id=92

6. ระบบทะเบียนประวัติบุคคลากร
https://lhr.dla.go.th/

7. ระบบสารสนเทศ share ข้อมูลกับหน่วยงานอื่น

https://e-plan.dla.go.th/index.do?ms=1700035757384 

http://info.dla.go.th/

8. ระบบสารสนเทศสนองความต้องการของผู้รับบริการ
http://www.bansahakorn.go.th/about.php?id=118

http://www.bansahakorn.go.th/about.php?id=162

9. ระบบ Back Office ที่สามารถ share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กร

http://www.laas.go.th/Default.aspx?ReturnUrl=%2f

10. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนองค์กรแห่งการเรียนรู้

https://www.facebook.com/bansahakorn

แชร์ให้เพื่อน: