ข้อมูล อบต.
นายบุญช่วย เวชกิจ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

นายบุญช่วย เวชกิจ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสหกรณ์

สายตรงนายก

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์

นายดวงแก้ว อุ่นเรือน

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายทองอินทร์ อุปันโน

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายเริงศักดิ์ ประกอบของ

ส.อบต. หมู่ที่ 1

นายจันทร์ สุภามูล

ส.อบต. หมู่ที่ 2

นายสุแทน อุ่นลิวัลย์

ส.อบต. หมู่ที่ 2

นายมิตร มโนรมย์

ส.อบต. หมู่ที่ 3

นายดวงทิศ สายปัญญา

ส.อบต. หมู่ที่ 4

นายไพโรจน์ ทาสุ

ส.อบต. หมู่ที่ 5

น.ส.โสภิณ โสภา

ส.อบต. หมู่ที่ 6

นายจรัส สุยะพรหม

ส.อบต. หมู่ที่ 6

นายวัลลภ ถาวร

ส.อบต. หมู่ที่ 7

นายประเสริฐ จันทร์แท่น

ส.อบต. หมู่ที่ 7

นายพรชัย วงเวียน

ส อบต. หมู่ที่ 8


แชร์ให้เพื่อน: