ข้อมูล อบต.
นายประเสริฐ  ตันคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>บ้านสหกรณ์<br>โทร. 066-0453311

นายประเสริฐ ตันคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านสหกรณ์
โทร. 066-0453311

สายตรงนายก

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ งานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการ "อบต.บ้านสหกรณ์ร่วมต่อต้านทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖"
ทั้งนี้   คุณอภิชาต ทิพย์ชมภู และ คุณตราพ์ทิพย์ ลิ้มธรรมรส   วิทยากร จาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๕  เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง นโยบาย ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ ได้มอบนโยบายสร้างความเข้าใจให้บุคลากรในสังกัดทุกคนให้ถือปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy ในการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ เพื่อสร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง

แชร์ให้เพื่อน: