ข้อมูล อบต.
นายประเสริฐ  ตันคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>บ้านสหกรณ์<br>โทร. 066-0453311

นายประเสริฐ ตันคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านสหกรณ์
โทร. 066-0453311

สายตรงนายก

แผนพัฒนาท้องถิ่น

เลือกหัวข้อเรื่อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 ปกแผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 58 KB. 123
2 ประกาศใช้แผนพัฒนา 61 - 65 19 KB. 113
3 สารบัญ 61-65 209 KB. 106
4 1.ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน (ปี 62-65) 1.34 MB. 177
5 2.ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท. 1.03 MB. 119
6 3.ส่วนที่ 2 2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 346 KB. 248
7 4.ส่วนที่ 2 3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 478 KB. 125
8 5.ส่วนที่ 3 (1) 417 KB. 109
9 8.ส่วนที่ 3 บัญชี ผ02 ยธ.2 ปี 2561 -2565 193 KB. 121
10 9.ส่วนที่ 3 บัญชี ผ02 ยธ.3 ปี 2561 -2565 167 KB. 130
11 10.ส่วนที่ 3 บัญชี ผ02 ยธ.4 ปี 2561 -2565 201 KB. 122
12 11.ส่วนที่ 3 บัญชี ผ02 ยธ.5 ปี 2561 -2565 278 KB. 115
13 12.ส่วนที่ 3 บัญชี ผ02 ยธ.6 ปี 2561 -2565 173 KB. 121
14 13.ส่วนที่ 3 บัญชี ผ02 ยธ.7 ปี 2561 -2565 166 KB. 116
15 14.ส่วนที่ 3 บัญชี ผ02 (1) ปี 2561 -2565 134 KB. 122
16 15.ส่วนที่ 3 บัญชี ผ03 ครุภัณฑ์ ปี 2561 -2565 213 KB. 209
17 16.ส่วนที่ 4การติดตาม 893 KB. 116

แชร์ให้เพื่อน: