ข้อมูล อบต.
นายบุญช่วย เวชกิจ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

นายบุญช่วย เวชกิจ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสหกรณ์

สายตรงนายก

แผนพัฒนาท้องถิ่น

เลือกหัวข้อเรื่อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 ปกแผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 58 KB. 63
2 ประกาศใช้แผนพัฒนา 61 - 65 19 KB. 52
3 สารบัญ 61-65 209 KB. 53
4 1.ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน (ปี 62-65) 1.34 MB. 67
5 2.ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท. 1.03 MB. 57
6 3.ส่วนที่ 2 2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 346 KB. 85
7 4.ส่วนที่ 2 3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 478 KB. 61
8 5.ส่วนที่ 3 (1) 417 KB. 53
9 8.ส่วนที่ 3 บัญชี ผ02 ยธ.2 ปี 2561 -2565 193 KB. 54
10 9.ส่วนที่ 3 บัญชี ผ02 ยธ.3 ปี 2561 -2565 167 KB. 55
11 10.ส่วนที่ 3 บัญชี ผ02 ยธ.4 ปี 2561 -2565 201 KB. 54
12 11.ส่วนที่ 3 บัญชี ผ02 ยธ.5 ปี 2561 -2565 278 KB. 54
13 12.ส่วนที่ 3 บัญชี ผ02 ยธ.6 ปี 2561 -2565 173 KB. 58
14 13.ส่วนที่ 3 บัญชี ผ02 ยธ.7 ปี 2561 -2565 166 KB. 53
15 14.ส่วนที่ 3 บัญชี ผ02 (1) ปี 2561 -2565 134 KB. 59
16 15.ส่วนที่ 3 บัญชี ผ03 ครุภัณฑ์ ปี 2561 -2565 213 KB. 56
17 16.ส่วนที่ 4การติดตาม 893 KB. 58

แชร์ให้เพื่อน: