ข้อมูล อบต.
นายบุญช่วย เวชกิจ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

นายบุญช่วย เวชกิจ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสหกรณ์

สายตรงนายก

informationข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศใช้แผนดำเนินงานปี 63

  • 2 มิถุนายน 2563
  • 28 ครั้ง

อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ และที่เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๒ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านสหกรณ์ได้ดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

รายการเอกสารดาวน์โหลด

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: