ข้อมูล อบต.
นายบุญช่วย เวชกิจ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

นายบุญช่วย เวชกิจ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสหกรณ์

สายตรงนายก

informationข่าวกิจกรรม/ผลงาน

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีตำบลบ้านสหกรณ์ก้าวไกลยุคไทยแลนด์ 4.0 ประจำปี 2564

  • 25 มิถุนายน 2564
  • 17 ครั้ง

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านสหกรณ์ ว่าที่ร้อยตรี นพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอแม่ออน เป็นประธานเปิด #โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีตำบลบ้านสหกรณ์ก้าวไกลยุคไทยแลนด์ 4.0 ประจำปี 2564 โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ นำโดยท่านนายก บุญช่วย เวชกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสาวนุชนาถ ไชยแก่น หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ นางสาวอัสนีพร ณ ลำปาง นักพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ และผู้เข้ารับการอบรมเป็นคณะกรรมการองค์กรสตรีตำบลบ้านสหกรณ์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านสหกรณ์ จำนวน 100 คน หัวข้อในการบรรยาย มีดังต่อไปนี้
หัวข้อเรื่อง การเสริมสร้างความรู้ด้านภัยคุกคามทางเทคโนโลยีและระบบโซเชียล วิทยากรโดย นายณัฐพงษ์ ดวงสิทธ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
หัวข้อเรื่อง ความรู้สิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสตรีเพื่อลดความรุนแรงในสังคม และ เรื่องอนาคตไทย อนาคตเรา ทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 วิทยากรโดย นายสิทธิ อาษากิจ นิติกรปฏิบัติการ มีการ workshop. บทบาทสตรี การบริหารจัดการเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง 4.0 ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างการยกระดับให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วม มีบทบาทในการขับเคลื่อนสังคม และสนองตอบยุทธศาสตร์ประเทศไทยในอีก 20 ปีข้างหน้

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: